Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități din 26.09.2007

Standarde de dizabilitate pentru viziune

Dicţionar Puteţi să consultaţi o formă actualizată la data Textul acestei forme gratuite, de mai jos, este cel publicat în Monitorul Oficial al României şi nu include modificările ulterioare!

Cere oferta de preț Doriţi o formă standarde de dizabilitate pentru viziune, la zi Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul varianta PDF sau alegeţi un abonament! Achiziţionând un abonament puteți accesa toate formele actualizate la zi, monitoriza standarde de dizabilitate pentru viziune, crea liste proprii de acte ce pot fi actualizate la nivel de dată calendaristicăaccesa o colecție de spețe, vizualiza textele modificate, imprima, exporta în formate ca Punct de tratament pentru medicina orientală pentru miopie sau PDF, accesa normele de aplicare în act, modificările, jurisprudența la nivel de articol şi multe alte funcţionalităţi.

Centrul deţine şi pune la miopia dobândită poate fi vindecată copiilor şi a membrilor de familie materiale informative privind activităţile derulate şi serviciile oferite Materialele informative trebuie să cuprindă, pe scurt: o scurtă descriere a centrului şi a serviciilor oferite, o prezentare a spaţiilor de cazare individuale şi a spaţiilor comune, numărul de locuri din centru, adaptări pentru nevoi speciale dacă este cazul, serviciile şi facilităţile oferite.

Copiii sunt informaţi cu privire la misiunea centrului, serviciile oferite, drepturile şi obligaţiile lor pe perioada rezidenţei în centru, imediat după admitere. Im1: Centrul deţine materiale informative de prezentare care pot fi consultate de beneficiari şi părinţii acestora. Im2: Materialele informative privind activităţile desfăşurate şi serviciile oferite în cadrul centrului sunt aprobate prin decizia furnizorului de servicii sociale.

Misiunea şi obiectivele centrului sunt clar definite în Regulamentul de organizare şi funcţionare al centrului ROFelaborat de furnizorul de servicii sociale. Documentul este cunoscut de coordonatorul şi personalul centrului. Im1: ROF-ul centrului este disponibil la sediul acestuia; Im2: ROF-ul este cunoscut de întreg personalul centrului; sesiunile de instruire a personalului sunt consemnate în Registrul privind instruirea şi formarea continuă a personalului.

Centrul aplică o procedură proprie de admitere Procedura de admitere este elaborată de furnizorul de servicii sociale care administrează centrul şi este anexă la ROF. În cazul centrelor care au în îngrijire copii cu dizabilităţi, procedura de admitere trebuie să cuprindă informaţii privind condiţiile legale şi măsurile speciale referitoare la admiterea acestora într-un serviciu rezidenţial.

Procedura de admitere este cunoscută de coordonatorul centrului şi de personalul de specialitate. Im1: Procedura de admitere este disponibilă la sediul centrului, anexă la ROF.

Primul curs online introductiv de educatie incluziva

Standarde de dizabilitate pentru viziune Procedura de admitere este cunoscută de conducerea centrului şi personalul de specialitate. Im3: Anual, personalul este instruit cu privire la respectarea procedurii de admitere, iar sesiunile de instruire se consemnează în Registrul privind instruirea şi formarea continuă a personalului.

Im4: Procedura de admitere, anexă la ROF este aprobată prin decizie sau, după caz, dispoziţie a conducătorului furnizorului de servicii sociale.

Centrul facilitează integrarea fiecărui copil în noul mediu de viaţă Imediat după admitere, coordonatorul centrului nominalizează, din personalul propriu, o persoană de referinţă care stabileşte, împreună cu copilul, în funcţie de vârsta şi de gradul de maturitate al acestuia, un program de acomodare adaptat caracteristicilor personale ale copilului vârstă, status psiho-somatic, personalitate şi temperament, nivel de educaţie, etc.

În programul de acomodare se consemnează de către persoana de referinţă, sub semnătură, informaţii relevante privind: evoluţia săptămânală a copilului găzduit în centru, problemele de acomodare întâmpinate şi măsurile de remediere aplicate, gradul de integrare în grup şi în comunitatea reprezentată de centru copii şi personaldata la care încetează aplicarea programului respectiv.

Persoana de referinţă este instruită pentru îndeplinirea sarcinilor sale. Furnizorul de servicii sociale care administrează şi coordonează centrul elaborează un model standard pentru Programul de acomodare. Im1: Centrul elaborează şi aplică pentru fiecare beneficiar, după admitere, un program de acomodare; programul de acomodare standarde de dizabilitate pentru viziune disponibil la dosarul beneficiarului.

Im2: Persoanele de referinţă nominalizate sunt instruite şi au cunoştinţele necesare pentru realizarea şi aplicarea programelor de acomodare; sesiunile de instruire sunt consemnate în Registrul privind instruirea şi formarea continuă a personalului.

Please select your language:

Centrul întocmeşte, pentru fiecare copil, un dosar personal Pentru fiecare copil protejat în centru se întocmeşte un dosar, denumit dosarul personal al beneficiarului, care conţine obligatoriu următoarele documente:a. După ieşirea copiilor din centru, dosarele personale ale copiilor sunt arhivate şi păstrate într-un spaţiu stabilit de furnizor, special amenajat cu această standarde de dizabilitate pentru viziune, pe perioada prevăzută în nomenclatorul arhivistic elaborat de furnizorul de servicii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Seminarul de formare a reprezentanţilor mass-media în domeniul prevenirii și combaterii discriminării persoanelor cu dizabilități Date: Care este diferența dintre dizabilitatea intelectuală şi bolile mintale? Care sunt standardele profesionale privind relatarea informațiilor despre persoanele cu dizabilități? Acestea sunt doar unele dintre întrebările a căror răspunsuri au fost oferite în cadrul seminarului de formare a reprezentanților mass-media în domeniul prevenirii și combaterii discriminării persoanelor cu dizabilități, realizat de Keystone Moldova în perioada mai Obiectivul atelierului din prima zi a fost de a prezenta o viziune generală a principiilor valorizării rolului social și de a dezvolta abilitățile jurnaliștilor în promovarea imaginii pozitive a persoanelor cu dizabilități.

Dosarele copiilor care au fost protejaţi în servicii ale furnizorilor de servicii sociale privaţi, la ieşirea din sistem sunt predate pe bază de proces-verbal de predare-primire, direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţie socială care a propus măsura de protecţie specială.

Copilul cu discernământ, în calitate de beneficiar, are acces la dosarul său personal, la standarde de dizabilitate pentru viziune. Accesul personalului centrului la dosarele personale ale beneficiarilor se face numai dacă utilizatorul este înscris în listă specială aprobată de conducerea acestuia.

Orice altă persoană, fizică sau juridică, poate accesa dosarul personal al beneficiarului numai cu aprobarea scrisă a furnizorului de servicii sociale care administrează şi coordonează centrul şi cu acceptul copilului care are discernământ, cu excepţia cazurilor prevăzute expres de lege. Instituţiile şi organismele de inspecţie şi control au acces la dosarele personale ale copiilor în condiţiile legii.

standarde de dizabilitate pentru viziune diagrama istoricului cazurilor oftalmologice

Im1: Dosarele personale ale beneficiarilor sunt conforme şi complete şi conţin documentele obligatorii; Im2: Dosarele personale ale beneficiarilor sunt disponibile la sediul centrului şi sunt ţinute în condiţii corespunzătoare care să asigure integritatea lor, precum şi păstrarea confidenţialităţii datelor. Im3: Centrul sau furnizorul de servicii sociale care îl administrează are amenajat un spaţiu corespunzător pentru păstrarea, pe standarde de dizabilitate pentru viziune prevăzută de lege, a dosarelor personale ale beneficiarilor şi, după caz, a celor preluate de la furnizorii de servicii sociale privaţi.

Centrul constituie o bază de date referitoare la copiii aflaţi în îngrijire Centrul constituie şi administrează o bază de date proprie cu privire la copiii aflaţi în îngrijire ca urmare a instituirii unei măsuri de protecţie specială, precum şi a foştilor beneficiari.

Centrul ţine evidenţa copiilor aflaţi în îngrijire, pe suport de hârtie şi electronic. Accesul personalului centrului la baza de date se face numai dacă utilizatorul este înscris în lista specială aprobată de conducerea acestuia.

Accesul altor persoane, fizice sau juridice, la baza de date se face numai cu acordul furnizorului de servicii sociale care administrează şi coordonează centrul. Instituţiile de inspecţie şi control au acces la baza de date în condiţiile legii.

Im: Baza de date electronică privind beneficiarii îngrijiţi în centru este constituită şi actualizată permanent. Rezultat aşteptat: Beneficiarii centrului sunt informaţi şi pregătiţi pentru ieşirea din centru şi dispun de informaţiile şi mijloacele materiale necesare pentru părăsirea acestuia în condiţii sigure.

Centrul deţine şi aplică o procedură clară privind încetarea serviciilor, cunoscută şi înţeleasă de beneficiarii săi Procedura de încetare a serviciilor este elaborată de furnizorul de servicii sociale care administrează centrul.

Procedura conţine în mod obligatoriu informaţii cu privire la monitorizarea de către serviciul public de asistenţă socială sau, după caz, de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, în cazul sectoarelor municipiului Bucureşti, de la domiciliul sau, după caz, de la reşedinţa părinţilor, pe o perioadă de minimum 6 luni, a evoluţiei dezvoltării copilului, precum şi a modului în care părinţii îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile faţă de copilul reintegrat în familie.

În cazul centrelor care au în îngrijire copii cu dizabilităţi, procedura de încetare a serviciilor standarde de dizabilitate pentru viziune să cuprindă informaţii privind condiţiile speciale prevăzute de lege în care se poate lua decizia părăsirii centrului. Procedura de încetare a serviciilor este anexa la ROF.

Centrul realizează activităţi de informare şi consiliere a copiilor cu privire la condiţiile de încetare a îngrijirii în centrul rezidenţial respectiv.

Im1: Procedura de încetare a serviciilor, anexă la ROF, este aprobată prin decizie sau, după caz, dispoziţie a conducătorului furnizorului de servicii sociale.

standarde de dizabilitate pentru viziune

Im2: Procedura de încetare a serviciilor, anexă la ROF, este disponibilă la sediul centrului. Im3: Procedura de încetare a serviciilor este cunoscută de conducerea centrului şi de personalul de specialitate. Im4: Personalul este instruit anual cu privire la procedura de încetare a serviciilor, iar sesiunile de instruire se consemnează în Registrul privind instruirea şi formarea continuă a personalului.

Im5: Beneficiarii, în funcţie de vârsta şi gradul de maturitate, sunt informaţi cu privire la condiţiile în care încetează îngrijirea lor în centru; documentul privind informarea este disponibil la dosarul beneficiarului. Informaţiile referitoare la pregătirea copilului pentru ieşire sau după caz, transfer sunt disponibile în Raportul privind evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului şi a modului în care acesta este îngrijit, denumit în continuare raport trimestrial.

Im1: Raportul trimestrial întocmit înainte de părăsirea centrului de către beneficiar conţine date şi informaţii referitoare la pregătirea ieşirii din sistemul ne protecţie a copilului; raportul este disponibil la dosarul beneficiarului. Im2: Rapoartele lunare de monitorizare a evoluţiei dezvoltării copilului reintegrat în familie, precum şi modul în care părinţii îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile sunt anexate la dosarul copilului. Centrul se asigură că părăsirea serviciului de către copii se realizează în condiţii de securitate Centrul organizează şi pregăteşte părăsirea serviciului de către standarde de dizabilitate pentru viziune se asigură că aceştia dispun de îmbrăcămintea şi încălţămintea necesară, deţin toate obiectele şi documentele personale, au resurse financiare necesare pentru costurile deplasării şi hranei, deţin bilete de călătorie, au însoţitor sau nu, etc.

Im: Registrul de evidenţă a încetării serviciilor, completat la zi, este disponibil la sediul centrului. Im1: Procedura de transfer al beneficiarilor în caz de forţă majoră este aprobată prin decizie sau, după caz, dispoziţie a standarde de dizabilitate pentru viziune furnizorului de servicii sociale.

  • Chirurgie laser kim kardashian
  • Mandatul CEDCD | Despre noi - Mandatul CEDCD
  • GHID 26/02/ - Portal Legislativ
  • Conceptul de filozofie al viziunii despre lume viziunea asupra lumii
  • Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități din - expertizacontabilitate.ro
  • Fizioterapie oftalmologică

Im2: Procedura de transfer al standarde de dizabilitate pentru viziune în caz de forţă majoră este disponibilă la sediul centrului, în dosarul de proceduri. Im3: Procedura de transfer al beneficiarilor în caz de forţă majoră este cunoscută de tot personalul; sesiunile de instruire a personalului sunt consemnate în Registrul privind instruirea şi formarea continuă a personalului.

standarde de dizabilitate pentru viziune

Im4: Planul de urgenţă este aprobat desen pentru vederea binoculară decizie sau, după caz, dispoziţie a conducătorului furnizorului de servicii sociale.

Im5: Planul de urgenţă este disponibil la sediul centrului. Im6: Planul de urgenţă este cunoscut de tot personalul; sesiunile de instruire a personalului sunt consemnate în Registrul privind instruirea şi formarea continuă o personalului. Rezultat aşteptat: Copiii îngrijiţi în centru primesc servicii adaptate nevoilor individuale identificate şi în concordanţă cu aspiraţiile personale.

Centrul asigură serviciile necesare creşterii în îngrijirii copiilor în baza unei evaluări comprehensive a situaţiei acestora Evaluarea comprehensivă a copilului are la bază rezultatele evaluării iniţiale cu privire la contextul socio-familial al acestuia inclusiv anchetă socială la domiciliul sau rezidenţa acestuiarealizată de serviciul public de asistenţă socială sau, după caz, de către DGASPC.

Evaluarea comprehensivă a copilului are în vedere evaluarea detaliată privind situaţia socio-familială, dezvoltarea psiho-somatică, starea de sănătate şi nivelul de educaţie şi cuprinde fişe de evaluare, documente doveditoare aferente, recomandări privind măsurile de intervenţie şi, după caz, menţionarea drepturilor de natură financiară prevăzute de lege reprezentate de beneficiile de asistenţă socială.

Pentru este posibilă miopia tratamentului de culoare tip de evaluare detaliată se întocmeşte o fişă de evaluare:a Evaluarea socială presupune analiza, cu precădere, a contextului familial, a calităţii mediului de dezvoltare a copilului - locuinţă, hrană, îmbrăcăminte, igienă, asigurarea securităţii fizice şi psihice, precum şi relaţiile cu comunitatea. În fişa de evaluare, specialistul care a realizat evaluarea consemnează, sub semnătură: rezultatele evaluării, situaţiile şi nevoile identificate, recomandările de servicii şi data fiecărei standarde de dizabilitate pentru viziune.

Fişele de evaluare sunt aduse la cunoştinţa standarde de dizabilitate pentru viziune care au discernământ, vârsta şi nivel de dezvoltare corespunzător, precum şi părinţilor acestora. Modelul standard al fiecărei fişe de evaluare, pe domenii, este elaborat de furnizorul de servicii sociale care administrează centrul, pe baza modelului cadrul elaborat ANPDCA.

Im1: Fişele de evaluare socială, educaţională, psihologică şi medicală completate sunt disponibile în dosarul beneficiarului. Im2: Modelul standard al fişelor de evaluare socială, educaţională, psihologică şi medicală a beneficiarului este aprobat prin decizie sau, după caz, dispoziţie a conducătorului furnizorului de servicii sociale şi este disponibil la sediul centrului.

Centrul organizează activitatea de evaluare comprehensivă a copiilor Evaluarea comprehensivă a copiilor se realizează de către o echipă multidisciplinară şi, dacă este cazul, de o echipă interinstituţională. Sub coordonarea managerului de caz căruia i s-a repartizat copilul pentru care s-a dispus măsura de protecţie specială, se identifică şi sunt nominalizaţi specialiştii implicaţi în realizarea evaluării comprehensive.

Im1: Fiecare beneficiar are desemnat manager de caz; copia documentului de numire a managerului de caz este disponibilă la dosarul beneficiarului. Centrul realizează monitorizarea permanentă a evoluţiei copiilor Centrul efectuează trimestrial reevaluarea copiilor din punct de vedere al dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a beneficiarului, a modului în care acesta este îngrijit şi a împrejurărilor care au stat la baza stabilirii măsurii de protecţie specială.

Rezultatele reevaluării se înscriu în rapoartele trimestriale rapoartele privind evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului şi a modului în care acesta este îngrijit. Im: Rapoartele trimestriale completate cu datele reevaluărilor sunt disponibile la dosarul beneficiarului. Fişele de evaluare şi rapoartele trimestriale conţin o rubrică în care se consemnează, sub semnătură, opinia copilului şi a persoanelor implicate în evaluare şi reevaluare.

Im: Fişele de evaluare şi rapoartele trimestriale conţin informaţii cu privire la opinia copilului, în funcţie de vârsta şi gradul de maturitate, şi a persoanelor implicate în evaluare şi reevaluare, sub semnătură. Rezultat aşteptat: Copiii beneficiază de servicii diversificate, stabilite în funcţie de nevoile individuale şi acordate planificat, în concordanţă cu evoluţia şi dezvoltarea personală a fiecărui copil. PIP este analizat semestrial pe baza rezultatelor rapoartelor trimestriale. În situaţii motivate PIP poate fi analizat şi anterior termenului de 6 luni.

În situaţia în care se impune revizuirea PIP, aceasta se realizează în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data la care s-a realizat analiza rapoartelor trimestriale.

Furnizorul de servicii sociale care administrează centrul aprobă modelul standard al planului individualizat de protecţie a copilului PIPpe baza modelului cadru elaborat de către Ochelari computer miopia. În cazul copiilor cu dizabilităţi, PIP are în cuprinsul său inclusiv măsurile terapeutice şi de abilitare-reabilitare funcţională. Im1: Planul individualizat de protecţie a copilului PIP este disponibil la dosarul beneficiarului.

Im2: Procesul-verbal al reuniunii de analiză semestrială a PIP este standarde de dizabilitate pentru viziune la dosarul beneficiarului. Rezultat aşteptat: Copiii beneficiază de o alimentaţie sănătoasă şi echilibrată, care asigură toate principiile nutritive necesare creşterii şi dezvoltării acestora.

Totodată, copiii au cunoştinţele necesare pentru pregătirea meselor, precum şi posibilitatea aplicării acestor cunoştinţe, în limita vârstei şi a gradului lor de maturitate. Centrul deţine spaţii special destinate preparării şi păstrării alimentelor Centrul amenajează spaţii special destinate, după caz, preparării, prelucrării, depozitării şi păstrării alimentelor: bucătărie, oficiu, cămară sau beci, dotate cu instalaţii, aparatură şi echipamente specifice chiuvete cu apă curentă, echipamente pregătirea hranei, frigider, congelator şi altele asemenea.

Im: Depozitarea, păstrarea şi prepararea alimentelor se efectuează în condiţii corespunzătoare, cu respectarea normelor sanitar veterinare în vigoare. Centrul asigură copiilor o atmosferă de tip familial pentru servirea meselor Centrul deţine un spaţiu sau, după caz, spaţii în care se serveşte masa, bine iluminat, amenajat şi dotat cu materiale uşor de igienizat şi cu mobilier suficient, funcţional şi confortabil care oferă o ambianţă plăcută, cât mai aproape de mediul familial.

Vesela şi tacâmurile sunt suficiente, adaptate nevoilor copiilor, după caz. Pentru menţinerea autonomiei funcţionale şi încurajarea deprinderilor pentru viaţa independentă, este de preferat regimul de autoservire. Servirea mesei în dormitoare se practică numai pentru copiii a căror stare de sănătate nu permite deplasarea acestora. În casele de tip familial şi în apartamente servirea meselor poate fi asigurată într-un spaţiu comun amenajat în acest scop sau, după caz, dacă spaţiul permite, în bucătărie.

Im: Beneficiarii iau masa în condiţii de siguranţă, confort şi într-o ambianţă plăcută, cât mai apropiată de mediul familial; centrul deţine un spaţiu sau, după caz, spaţii în care se serveşte masa.

Centrul pregăteşte meniuri variate de la o zi la alta, diferenţiate prin prelucrare şi prezentare, ţinându-se cont, pe cât posibil, de preferinţele copiilor. Alimentaţia zilnică conţine fructe şi legume proaspete, specifice fiecărui sezon. Se evită servirea produselor alimentare procesate nocive semi-preparate congelate cu mult sodiu, chipsuri, napolitane, mezeluri şi alte tipuri de standarde de dizabilitate pentru viziune procesată etc.

Deserturile asigurate beneficiarilor sunt preparate, de preferinţă, în bucătăria centrului. Meniul şi programul de masă sunt afişate, şi sunt stabilite în funcţie de nevoile, vârsta, preferinţele şi programul zilnic al copiilor. Centrul oferă copiilor, la solicitarea acestora, un supliment de hrană, dacă este cazul. La stabilirea meniurilor se respectă necesarul zilnic de calorii şi substanţe nutritive pentru copii şi adolescenţi, aprobat prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. Centrul dispune de rezerve de alimente şi apă pentru asigurarea alimentaţiei zilnice, în caz de urgenţă.

Im1: Beneficiarii primesc o alimentaţie adecvată nevoilor şi preferinţelor personale; meniurile sunt stabilite cu consultarea beneficiarilor, în funcţie standarde de dizabilitate pentru viziune nevoile, vârsta, preferinţele şi programul zilnic al acestora.

standarde de dizabilitate pentru viziune

Im2: Beneficiarii primesc zilnic fructe şi legume proaspete, specifice fiecărui sezon; meniurile cuprind fructe şi legume proaspete de sezon. Im3: Centrul dispune de cantităţi suficiente de alimente şi apă pentru asigurarea alimentaţiei fiecărui beneficiar pentru o perioadă de 48 de ore.

Im4: Centrul asigură o gustare, pregătită sub formă de pachet, beneficiarilor care frecventează şcoala sau grădiniţa cu program normal, dacă în şcoală sau grădiniţă nu este servită gustare sau, după caz, masă. Im5: Stabilirea modelelor meniului de alimentaţie zilnică se efectuează trimestrial pe baza recomandărilor medicului nutriţionist sau ale asistentului dietetician.

Centrul facilitează implicarea copiilor în stabilirea meniurilor, prepararea alimentelor şi servirea meselor În funcţie de vârsta şi de standarde de dizabilitate pentru viziune de maturitate al acestora, copiii sunt consultaţi la pregătirea meniurilor şi sunt încurajaţi să participe la prepararea alimentelor şi servirea meselor. Im1: Centrul îşi organizează activitatea de preparare şi servire a meselor cu participarea şi implicarea beneficiarilor Im2: Centrul instruieşte beneficiarii, teoretic şi practic, cu privire la regulile de bază ale unei alimentaţii sănătoase; documentul privind instruirea este disponibil la dosarul beneficiarului.

Mandatul CEDCD Viziunea noastră este că dizabilitatea în forma sa actuală, este un construct cultural şi nu o realitate obiectivă, bazat pe ideea de diferenţă în raport cu un standard fix şi ideal, stabilit cutumiar prin intermediul normelor sociale la nivelul societăţii umane. Conceptul CEDCD cu privire la dizabilitate presupune o modificare treptată a acestui construct cultural înţeles în termeni de diferenţă şi raportare la un standard fix.

Im3: Beneficiarii, în funcţie de vârsta şi gradul de maturitate, participă la activităţile zilnice aferente preparării şi servirii meselor şi au cunoştinţele teoretice şi practice necesare. Centrul organizează sărbătorirea zilelor de naştere, individual sau în grup, în funcţie de opţiunea copiilor.

Site ghid de standarde in servicii sociale f by Victor Ursu - Issuu

Im: Toţi beneficiarii îşi sărbătoresc ziua de naştere, conform dorinţei lor, iar centrul asigură condiţiile necesare pentru organizarea acestor evenimente festive, inclusiv pregătirea cadourilor.

Rezultat aşteptat: Copiii beneficiază de îngrijire adecvată pentru o viaţă decentă şi demnă. Centrul asigură condiţiile şi materialele necesare pentru realizarea îngrijirii personale a beneficiarilor Toţi copiii urmează un program zilnic pentru realizarea igienei corporale igienă bucală, spălat parţial şi total.

Centrul se asigură că fiecare copil deţine obiecte de igienă personală periuţă de dinţi, pastă de dinţi, săpun, prosoape, deodorant, etc. Obiectele de igienă personală se achiziţionează după consultarea prealabilă a copiilor, în funcţia de vârsta şi gradul de maturitate ale acestora.

standarde de dizabilitate pentru viziune expediere suspectă de FMD

Copiii sunt instruiţi teoretic şi practic cu privire la modul de utilizare a obiectelor de igienă personală. Centrul are în dotare echipamentele şi materialele necesare pentru realizarea activităţilor de îngrijire personală, adaptate nevoilor copiilor. Copiii care necesită sau, după caz, solicită suport pentru efectuarea igienei personale sunt ajutaţi de personalul de îngrijire. Im1: Fiecare beneficiar deţine propriile obiecte de igienă personală, păstrate în spaţiul individualizat de depozitare standarde de dizabilitate pentru viziune excepţia celor care sunt considerate un risc.

Im2: Beneficiarii au, conform vârstei şi gradului de maturitate, cunoştinţele necesare referitoare la utilizarea obiectelor de igienă personală; documentul privind informarea este standarde de dizabilitate pentru viziune la dosarul beneficiarului. Im3: Personalul cu atribuţii de îngrijire cunoaşte programul zilnic de igienă personală şi nevoile beneficiarilor; sesiunile de instruire a personalului de îngrijire sunt consemnate în Registrul privind instruirea şi formarea continuă a personalului.

Copiii primesc suport şi asistenţă adecvată nevoilor proprii, în vederea asigurării unui stil de viaţă cât mai autonom şi activ. Centrul are în dotare echipamentele şi materialele necesare pentru realizarea activităţilor de îngrijire personală. Centrul dispune de materiale şi echipamente de exemplu saltele şi perne antiescară, aleze etc.

Instruirea personalului se consemnează într-un Registru de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului.